Vyhledávání

Kontakt

Žákovský běh Bakovem
facebook: Běh Bakovem

behbakovem@seznam.cz

.

12.09.2010 13:44

výsledkovou.ákovského bìhu. Uvádíme první tøi místaBakova ve své

.ákovský bìh Bakovem nad Jizerou  13.4.2002

 

71 .ákù a .ákyò od 1. do 9. tøídy se postavilo

v sobotu ráno 13.4.2002 na start 1. roèníku

.ákovského bìhu Bakovem. Zamraèená obloha

mnohé odradila, jeliko. bylo pøihlá.eno pøes 100

dìtí.

Pøes obavy nakonec pr.et

nezaèalo a tak mohly za 13

stupòové teploty navíc tøináctého

od 9:30 závodit dìti z Lomnice n.P.,

Mladé Boleslavi, Mnichova

Hradi.tì, Jablonce n.N. a domácího

Bakova n.J. K vidìní byly opravdu

pìkné souboje o ka.dé místo,

zklamala malá úèast nejstar.ích.

Mnozí nejmlad.í absolvovali své

první závody. Závody byly souèástí

19. roèníku Bakovského pùlmaratonu. Pìt

nejlep.ích v ka.dé kategorii obdr.elo vìcné ceny

a diplomy, které dìtem pøedal místostarosta

mìsta Lubomír Landa a øeditelka .koly v Bakovì

Mgr. Jaroslava Èerná. V.em dìtem dìkujeme za

pøedvedené výkony a tì.íme se pøi 2. roèníku

na shledanou.

Zde Vám nabízíme zkrácenou

listinu

a nejrychlej.ího bì.ce

kategorii (pokud pøední místa obsadili

závodníci ostatních mìst).

Nejmlad.í .áci  1.-3.roèník    

(17 závodníkù - 800 m)

1. Mikolá.ek Pavel          

2. Kendík Luká.                     

3. Vích Luká.            

(v.ichni Bakov)            

Nejmlad.í .ákynì  1.-3.roèník

(8 závodnic - 600 m)

1. Jan.ová Veronika 

2. Nováková Romana  

3. .áková Kateøina     

 (v.ichni Bakov)

Mlad.í .áci  4.-7.roèník

(24 závodníkù . 1000 m)

1. Slavík Jakub       

Z. Lomnice n.P. 

2. Koudelka Roman

Z. Lomnice n.P. 

3. Vlá.ek Michal      

Z. Lomnice n.P.

8. Bulíø Ondøej       

Z. Bakov    

Mlad.í .ákynì  4.-7.roèník

(12 závodníkù . 600 m)

1. Jan.ová Marcela       

2. Vaníèková Simona     

3. .vejdarová Anna      (v.ichni Bakov)

Star.í .ákynì  8.-9.roèník

(5 závodnic 800 m)               

1. Kuèerová Petra       Z. Lomnice n.P. 

2. Koudelková Simona Z. Lomnice n.P. 

3. Divi.ová Petra        Z. Ml. Boleslav   

4. .imonová Monika Z. Bakov

Star.í .áci  8.-9.roèník

(3 závodníci . 1500 m)

1. Honc Dalibor       

2. Vanìk Adam        

3. Èakrda Jiøí     

(v.ichni Bakov